search clock hat location star arrow-right

De invoering van de wet IKK en wet Harmonisatie

Vanaf 1 januari 2018 en in volgende jaren krijgen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen te maken met wijzigingen op grond van de wet IKK en de wet Harmonisatie. Een deel van de wijzigingen zijn inmiddels opgenomen in de cao’s. De cao-tafels Kinderopvang en Sociaal Werk werken momenteel aan het tweede deel van de informatie en afspraken.

IKK en Harmonisatie

Er leven veel vragen bij medewerkers en organisaties uit de betrokken branches over wat er nu precies gaat gelden aan diploma- en opleidingseisen vanaf 2018 en welke opleidingen daartoe geschikt zijn. Op deze pagina wordt, voor zover nu mogelijk is, meer informatie gegeven over de uitwerking van deze wetswijzigingen door de cao-tafels Kinderopvang en Sociaal Werk. De informatie is per 11 december aangevuld en wordt steeds geactualiseerd.

Direct naar:

Belangrijk vooraf

Veel organisaties en medewerkers willen al aan de slag met het inregelen van de nieuwe voorwaarden en met het toenemende aanbod aan scholing op de nieuwe thema’s. Het is goed te weten dat de actuele stand over precieze diploma-eisen en kwalificatiecriteria en te volgen opleidingen in ieder geval steeds te vinden is bij de beide cao-tafels. De definitieve (letterlijke) teksten van de regelingen vanuit het ministerie zijn in september bekend gemaakt. De cao-tafels hebben dit zorgvuldig uitgewerkt in de cao’s. Alles is in het werk gesteld om te zorgen dat organisaties en medewerkers vanaf nu hierop de benodigde acties kunnen organiseren en ook starten met het organiseren van (bij)scholingen.

Wetswijziging en cao’s

Veel algemene informatie over de wetswijzigingen is te vinden op https://www.veranderingenkinderopvang.nl/. In 2016 sloten alle branchepartijen samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het convenant Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)en de wetswijzigingen zijn daar een uitwerking van. Zij spraken ook af dat de branchepartijen veel onderwerpen zelf uitwerken en regelen in de cao’s, zoals ook al met de kwalificatie-eisen die in de cao’s zijn opgenomen.

De wetswijzigingen worden vanaf 1 januari a.s. of vanaf 1 januari 2019 van kracht. Het ministerie van SZW heeft hiervoor de besluiten (AMvB’s) en regelingen gepubliceerd op https://www.veranderingenkinderopvang.nl/. Vanuit het ministerie van SZW was er al een informatiebrochure en een brief voor alle betrokken partijen met daarin de voorgenomen regelgeving. In de regelingen staat bij diverse onderwerpen dat de meest actuele cao’s de precieze regels weergeven, zoals ook nu al in de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zo hebben ook de twee cao-tafels gezamenlijk nu de onderwerpen uitgewerkt. Daarmee vormen de wet, de zgn. lagere wetgeving en de cao’s een logische opeenvolging. Hiermee weten werkgevers en werknemers wat wanneer moet worden geregeld. Uiteraard verzorgen de cao-tafels ook verdere uitwerking van de informatie in de vorm van voorlichting en servicedocumenten.
 

Over welke onderwerpen komt informatie en afspraken in beide cao’s?

  • Kwalificatie-eisen beroepskrachten

De kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters zijn geregeld in de twee cao’s: de Cao Kinderopvang (KO) en de Cao Sociaal Werk. Ook in de nieuwe ministeriële regeling wordt hiernaar verwezen. Deze eisen zijn nog meer op elkaar afgestemd en geactualiseerd en staan integraal in beide cao’s. Er wordt nog gewerkt aan een aantal punten: wat moet er gebeuren als iemand een veel oudere opleiding heeft, welke extra mogelijkheden zijn er in de BSO.

 

  • De pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Vanaf 1 januari 2019 wordt de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach verplicht. Als eerste wordt gepubliceerd wat de benodigde en gewenste ervaring is. Er komt ook uitgebreide informatie in de cao's over de functie.

 

  • Extra scholing voor het werken met 0-jarigen.

Voor alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken staan vanaf 1 januari 2018 extra scholingseisen in de wet. Na 5 jaar moeten alle medewerkers die met 0-jarigen werken aan deze eisen voldoen. Een deel ervan voldoet mogelijk al gezien hun vooropleiding. In de cao’s staan de voorwaarden waaraan deze extra scholing moet voldoen en voor wie dit geldt. Dit biedt ook een handvat voor organisaties om de scholing te organiseren.

 

  • Voorschoolse educatie

In de voorschoolse educatie gelden ook regels vanuit het ministerie van OCW. De kwalificatie-eis staat in de cao’s, maar er is ook een plicht tot specifieke scholing. De cao-tafels hebben in de cao’s vastgelegd welke beroepsopleidingen uit de kwalificatie-eisen sowieso al voldoende zijn voor voorschoolse educatie  en informeren over de extra en specifieke scholing.

 

  • Taaleis

Vanaf 1 januari 2018 geldt dat binnen een periode van 5 jaar iedere beroepskracht in Kinderopvang en Peuterspeelzalen mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren) moet hebben op niveau B2 / 3F. In de voorschoolse educatie is dit niveau al vanaf 1 augustus 2017 verplicht voor beroepskrachten in de grote gemeenten (G37 en G86) en geldt naast mondelinge taalvaardigheid ook voor leesvaardigheid. Vanaf 1 augustus 2019 geldt deze verplichting ook voor beroepskrachten voorschoolse educatie in de overige gemeenten. In de cao is aangegeven dat alle MBO4- en HBO-opleidingen uit de kwalificatie-eis in de cao's reeds aan deze taaleisen voldoen. Ook iedereen met een Havo of Vwo-diploma voldoet hieraan. Alleen moet er daarnaast dan ook een kwalificerend diploma zijn behaald. Er volgt nog meer informatie om goed te kunnen bepalen of een pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster aan de taaleis voldoet.

  • Stagiaires en beroepskrachten in opleiding

Vanaf 2018 worden de mogelijkheden om stagiaires en beroepskrachten in opleiding in formatieve zin in te zetten bepaald op maximaal 33% van het aantal, per locatie, benodigde beroepskrachten volgens de beroepskracht-kindratio (BKR). In de cao’s staat duidelijk wat met welke naam of functie wordt bedoeld en wordt verwezen naar de BKR. De cao-tafels hebben uitgewisseld welke definities en afspraken nog preciezer op elkaar moeten worden afgestemd en dit wordt nu uitgewerkt. Organisaties weten daardoor ook in de toekomst hoe ze nieuwe mensen voor de branches kunnen blijven opleiden en nieuwe en toekomstige medewerkers weten dan ook hoe ze goed begeleid in het werk thuis kunnen raken.

Meer informatie per cao:

 

FCB wordt bestuurd door: