Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

FCB-bijdrage 2021

Alle werkgevers in de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk betalen jaarlijks een bijdrage voor de activiteiten van de arbeidsmarktplatforms.

Stapeltjes euromunten

Werkgevers zijn daartoe verplicht omdat de cao FCB algemeen verbindend is verklaard. Alle organisaties die vallen onder de cao’s Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk vallen onder de werkingssfeer van de cao FCB.

De FCB-bijdrage volgens het cao-akkoord en de cao FCB 2018-2021 bedraagt per organisatie 0,086 procent van de totale loonsom met een minimum van € 15,-.

Ook de taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse bijdrage zijn onderdeel van de cao FCB. Deze FCB-bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Handige links

Heb je een vraag over de cao FCB?

Bekijk de veelgestelde vragen