search clock hat location star arrow-right

Impuls

Blog van Impuls over hun vraagstuk binnen het thema de lerende organisatie.

Samen ontwikkelen van een eigen profiel voor het kinderdagverblijf

Ambitie

De organisatie is in 2013 een nieuwe weg ingeslagen en is gestart met de oprichting van kindercampussen in 9 Amsterdamse wijken. De kindercampus richt zich op de opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de wijk in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Daarvoor heeft zij wijkgericht een integraal aanbod aan diensten en activiteiten. Het is de bedoeling dat verschillende locaties in een wijk samenwerken om dit integrale aanbod gestalte te geven.
Een van deze locaties in een kindercampus is De Groeituin, een kinderdagverblijf dat zich graag wil profileren, onderscheiden en ontwikkelen en daar geen voorzieningen voor heeft.

Richting

We gaan vanuit het traject Samen werken, samen leren werken een eigen profiel ontwikkelen van de Groeituin. Het profiel wordt “natuur en milieu”. Dit is een thema waar de pedagogisch medewerkers al warm voor lopen; zij zijn zich als groene locatie aan het ontwikkelen.  Met dit profiel komen zij ook tegemoet aan de vraag van kinderen en ouders om een echt onderscheidende groene locatie te worden, kunnen de PM-ers zich doorontwikkelen en samenwerking vormgeven met organisaties in de omgeving (Het Landje, Centrum voor Natuur en Educatie).  Als locatie met een groen profiel willen zij ouders, kinderen en collega’s uit de kindercampus verleiden om langs te komen. Een eigen profiel helpt ook bij het vormgeven van een doorlopende lijn naar volgende groepen met een groen profiel, zoals BSO-Groeiwereld.
Het profiel past ook mooi binnen één van de speerpunten van Impuls: gezonde leefstijl

Het profiel wordt de rode lijn binnen alle activiteiten binnen de Groeituin: relaties leggen met traktaties, activiteiten, inrichting van de ruimtes en buitenplaats, vormgeven van de thema's, ouders betrekken, kinderen betrekken etc.

Aanpak

 • De coach en leidinggevende nodigen van elke groep een pedagogisch medewerkster uit om een "groeigroep" te vormen. En nodigen hen uit voor een eerste ontwerpbijeenkomst.
 • De coach maakt posters om alle PMers op de locatie te verleiden en nieuwsgierig te maken. Teksten als  "er gaat iets groeien" "ga jij meegroeien?"
 • De "groeigroep" gaat op een bijeenkomst in februari aan de slag om de aanzet te geven tot een eigen profiel Natuur en Milieu.
 • Op basis van deze aanzet bespreken de PM-ers in hun eigen team wat er nog meer aan het profiel toegevoegd kan worden, passend bij ieders doelgroep (babies, peuters, BSO Groeiwereld)
 • Na deze bijeenkomst onderzoeken we met het groeiteam wat handige mensen / organisaties zijn om verbindingen mee aan te gaan; denk aan het Landje en het Educatief centrum voor Natuur en Milieu.
 • Als het profiel is vastgesteld door het groeiteam ontwerpen we een aanpak om alle activiteiten te laten passen in dit profiel en eventuele leeractiviteiten voor en met de medewerkers. In deze aanpak betrekken we ook BSO-Groeiwereld zodat beide locaties elkaar beter leren kennen en hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.

Een aandachtspunt voor het ontwerp is dat Impuls een lerende organisatie wil zijn, waarin de verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden gelegd en gebruik wordt gemaakt van de professionaliteit en ideeën van de medewerkers. Leren van en met elkaar tijdens het werk is hier een belangrijk onderdeel van. Het profiel en de uitwerking ervan wordt daarom ontwikkeld door de pedagogisch medewerkers, ondersteund door de coach en de leidinggevende.

De ondersteuning vanuit FCB is erop gericht dat dit uitgangspunt gestalte krijgt in de ontwerpbijeenkomsten en in de ondersteuning van de coach en leidinggevende.

 


 

Samen ontwikkelen van een eigen profiel voor een kinderdagverblijf. Wat is er gebeurd?

Januari 2015 zijn we in De Groeituin gestart met het ontwikkelen van een eigen ‘groen’ profiel. Het hoe en waarom is in dit blog te lezen.

Wat is er gebeurd?

 • Elke groep heeft een eigen buiten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Denk aan kruiden en groenten voor de oudste kleuters, buitenhuisje, insectenhotel, geurplanten. Er is hard gewerkt om het buiten op te knappen en weer speelbaar te maken.
 • Alle jaarthema’s hebben een link naar het groene profiel en de groepen hangen vol met knutsels, materialen vanuit dat thema.
 • Alle pedagogisch medewerkers zijn betrokken bij het groene profiel, zelfs medewerkers die dachten geen groene vinger te hebben zijn enthousiast aan de slag.
 • Er wordt meer gedeeld en samengewerkt tussen de verschillende groepen; activiteiten, ingekocht materiaal, tips.

Hoe zijn zij tot dit resultaat gekomen?

Het afgelopen half jaar is veel bereikt, ondanks alle werkdruk en een gering kapitaal. Wat heeft gemaakt dat er toch zo’n mooie start is gemaakt?

 1. We zijn gestart met het ‘groeiteam’. Zie het vorige weblog. Met dit team hebben we verkend wat de mogelijkheden waren voor het samenwerken aan een groen profiel. Op basis van hun enthousiasme zijn we gestart met het plan om te werken aan de buitenruimte. De medewerkers uit het groeiteam hadden als taak om hun teamgenoten mee te nemen in hun enthousiasme en ideeën te verzamelen voor de inrichting van hun eigen buitenruimte, vanuit de gedachte dat alle medewerkers zich straks betrokken moeten voelen bij het groene profiel.
 2. Na de bijeenkomst met het groeiteam hebben we een officiële startbijeenkomst met alle medewerkers gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben we per groep gedroomd over de ideale groene buitensituatie voor hun groep. Om vervolgens per groep 3 activiteiten aan te wijzen om echt uit te werken. Deze deelden we plenair. Op een aparte “locatieflap” zetten we waar samenhang/overlap zat tussen de ideeën of waar de groepen elkaar kunnen helpen.
 3. Elk team kreeg  vervolgens 3 flapovervellen: 1 met wat gaan we doen: elk idee uitwerken in concrete (sub)activiteiten en per (sub)activiteit  post-its ophangen. Hier hoort ook bij: wat hebben we nodig (kennis verzamelen, materiaal, contacten etc.) 1 met wie is waarmee bezig: teamleden pakken gedurende de komende periode post-its met een activiteit die zij willen oppakken. Zetten hun naam erop en plakken die op deze flap. Zo houdt iedereen overzicht. 1 met afgerond: heb je een (sub)activiteit  afgerond, verplaats de post-it dan naar deze flap. De flapovervellen kregen een centrale plaats in een ruimte boven.
 4. De locatiemanager en coach hebben intern in de organisatie voor elkaar gekregen dat er opnieuw buiten betegeld werd, dat er buitenbakken kwamen en dat er geld was voor een nieuw buitenhuisje. De pedagogisch medewerkers zijn allemaal aan de slag gegaan met de uitwerking van hun ideeën en acties. Ouders werden betrokken, Pinterest zorgde voor inspiratie om vooral ook gebruikt materiaal te recyclen en het groene profiel kwam tot leven!

Reflectie

De startbijeenkomst was cruciaal in het proces. Naast alle enthousiasme en ideeën kwam er ook veel frustratie naar boven; meer doen met minder mensen, er was al zo vaak aangekaart dat de buitenruimte opgeknapt moest worden en het gebeurde nooit, gebrek aan financiële mogelijkheden om er echt iets moois van te maken, wie gaat straks onkruid wieden en het zware werk doen, intern beleid dat vertragend werkt om actief aan de slag te kunnen…..
Belangrijk was ook dat de locatiemanager en de locatiecoach samen verantwoordelijkheid namen voor een groot deel van deze frustraties en beloofden om deze aan te pakken. De pedagogisch medewerkers zagen daardoor dat het menens was en dat het groene profiel ook door hun management gedragen werd.

Het groeiteam als aanjager heeft gewerkt om goed aan te sluiten bij waar energie zat bij de medewerkers. De locatie wilde zich ook ergens in onderscheiden en door met hen te verkennen waarin dat zou kunnen hadden we snel een match met een groen profiel. Het is nu zelfs zo dat het groeiteam niet meer nodig is; alle medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het groene profiel.

Het werken met de flapovervellen heeft niet gewerkt; de bovenruimte is geen centrale plaats waar de PM-ers vaak komen. Wat wel werkte is het uitwisselen van tips en steeds zichtbaar maken van activiteiten, bijvoorbeeld via foto’s op het centrale tv-scherm en uitwisselen in werkoverleggen. Doordat alle medewerkers zich betrokken voelen op het gezamenlijke profiel gaat het uitwisselen van tips en activiteiten nu veel beter, ook tijdens tussendoor momenten.

De rol van de manager en teamcoach is essentieel in het proces. Het groenprofiel is een vast terugkerend agendapunt op alle werkoverleggen, waarin besproken wordt wat goed gaat en wat beter kan. Het is voor de medewerkers ook belangrijk dat de manager en coach zien wat zij doen en daar ook lovend over zijn.  De coach bespreekt van tevoren het nieuwe thema met de medewerkers en zij kijkt samen met hen wat de link is met het groenprofiel. Het is ook belangrijk dat het groenprofiel ook zichtbaar is op bijv. het kantoor en dat de manager en coach hier ook bewust meegaan, zoals het scheiden van afval, planten op kantoor ook verzorgen, goed omgaan met elektriciteit enz.
Samen kijken zij ook of thema’s  geschikt zijn voor de baby’s en waar nodig worden de thema’s aangepast. Twee medewerkers(baby-en peuterleidster)hebben een workshop Natuurbeleving gevolgd en zijn nu bezig om dit verder uit te werken met collega’s.
Ook zijn er plannen om de ouders(grootouders) meer te betrekken bij datgene waar de Groeituin mee bezig is en te onderzoeken welke rol zij kunnen vervullen.

FCB wordt bestuurd door: