search clock hat location star arrow-right

Kinderopvang Rivierenland

Blog van Kinderopvang Rivierenland over hun vraagstuk binnen het thema versterken van de professionals

Kinderopvang Rivierenland

Kinderopvang Rivierenland beleeft haar vijfde reorganisatie vanwege de krimp in de kinderopvang.Veel jonge medewerkers zijn vertrokken en onder de zittende medewerkers heerst onrust en gelatenheid. Ook hebben medewerkers een gevoel van werkdruk: met minder mensen zoveel mogelijk leuke activiteiten aanbieden aan de kinderen.

In januari 2014 is een startbijeenkomst geweest “de kracht van Kinderopvang Rivierenland” en de rol van elkaar aanspreken hierbij. Er kwamen "miljoenen ideeën" naar boven om op een krachtige manier met elkaar samen te werken. In de teams en individueel zou iedereen aan de slag met de genoemde ideeën. Maar door alle hectiek zakken veel voornemens weg; hoe kunnen we elkaar warm houden is dan ook een belangrijke vraag.

Binnen Kinderopvang Rivierenland is wel sprake van een leercultuur; het managementteam (MT) en de pedagogisch medewerkers zijn gewend om zaken uit de organisatie gezamenlijk te bespreken. En er zijn vier leerafdelingen die zijn opgezet in samenwerking met het ROC Rivor. Ook worden er met een zekere regelmaat “BSO/KDV-cafés” georganiseerd waar collega’s hun vragen kunnen bespreken. Daar zitten mooie aanknopingspunten voor leren en werken!

Ambitie voor Samen werken, samen leren

Pedagogisch medewerkers en management dragen samen de kracht van Kinderopvang Rivierenland uit!! Alle teams kunnen gezamenlijk werken aan hun eigen vraagstukken en zij weten wat zij willen bereiken met hun groepen en met elkaar. Individuele PM-ers kennen hun eigen kracht en talenten en die van hun collega’s. Zij weten elkaar aan te spreken op ieders kracht en talent.

Concreet betekent dit dat de pedagogisch medewerkers zelf en als team verantwoordelijkheid nemen voor hun groep. Zij lossen hun eigen vraagstukken zoveel mogelijk als team op binnen de grenzen van hun verantwoordelijkheid en zien dit ook als deel van hun dagelijks werk. Zij spreken elkaar aan als gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Teams binnen één locatie werken samen waar dat nodig en mogelijk is en maken ook gebruik van elkaars kracht en talenten.

Voor het MT en clustermanagers betekent dit dat zij zich bewust zijn van hun voorbeeldrol en ondersteunende functie. Zij stimuleren de pedagogisch medewerkers en teams die met vragen komen om eerst zelf en met elkaar naar passende aanpakken te zoeken. En vragen wat nodig is om dat zelf aan te pakken.

Aanpak

In het MT en met de clustermanagers zal het gesprek gevoerd worden over de vraag: hoe ondersteunen wij, als MT en clustermanagers, de teams? Hoe stimuleren wij hen om in hun kracht te komen en te blijven? Wat vraagt dit van ons?

Organisatiebreed wordt een "Krachtenteam" ingesteld. Dit team zal bestaan uit enthousiaste medewerkers vanuit de verschillende locaties. Zij worden geworven via het MT en de clustermanagers. Samen met de ondersteuner vanuit FCB ontwikkelt dit krachtenteam een aanpak om bovenstaande ambitie te bereiken.

Ondertussen worden medewerkers nieuwsgierig gemaakt door middel van wekelijkse flyers die overal in de organisatie komen te hangen. “Er hangt iets in de lucht, er gaat iets leuks gebeuren…… We richten de blik op onze toekomst!”

 


 

De Kracht van Kinderopvang Rivierenland: Die kracht ben jij!

Het begon 1,5 jaar geleden met 1000 plannen en voornemens om als organisatie beter te worden, die grotendeels op de plank belandden. Krachtige medewerkers die, ondersteund door het MT, zelf met hun team en eigen ideeën aan de slag gaan. Wat is er gebeurd bij Kinderopvang Rivierenland?

Opeens hingen er in september 2014 elke week posters aan de muren en werden er emails gestuurd naar iedereen met deze uitnodigingen:

 • Wij zoeken die kracht. Nieuwsgierig? Geef je op…
 • Op welke trede sta jij? Neem jij de trap naar 17 september a.s.?
 • Versterk jezelf in het “krachtenteam” Geef je daarom op…
 • Hoe de wind waait, daar heb je geen invloed op. Hoe je de zeilen zet bepaal je wel helemaal zelf.
 • Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren.
 • Je hoeft niet goed te zijn om te beginnen. Je moet wel goed zijn om te beginnen.

Nieuwsgierig gemaakt door deze emails die vanuit het MT verstuurd werden, meldden zich op 17 september 17 medewerkers uit diverse locaties en geledingen uit de organisatie. Het krachtenteam was geboren. Om, onder begeleiding van de FCB adviseur, samen te dromen over de toekomst van Kinderopvang Rivierenland. Aan drie tafels werden beelden getekend over een krachtig Kinderopvang Rivierenland.  De beelden werden geanalyseerd en er kwamen drie thema’s naar boven die riepen om uitwerking:

 • Krachtige medewerkers
 • Uitstraling van de organisatie
 • Communicatie (in- en extern)
 • Beleid

De 17 medewerkers verdeelden zich over deze 4 thema’s op basis van eigen voorkeur en interesse. Vanuit de gedachte: dat wat je zelf belangrijk vindt wil je ook graag aanpakken.
Elk team maakte een eigen activiteitenplan met planning; steeds als uitgangspunt: hoe betrekken we de andere medewerkers uit de organisatie bij deze belangrijke thema’s. Er ontstonden ideeën voor onderlinge wedstrijden, talentenjachten, intervisie, slimmere formulieren, handige hulpmiddelen voor betere teamcommunicatie etc. Om alle activiteiten op elkaar af te stemmen stond een groepje op om alles te coördineren, handig gebruik makend van online exelbestanden.

En zo zat ik als FCB-adviseur op een avond in januari 2015 met dat coördinatiegroepje een bijzondere avond in maart 2015 voor te bereiden. Een avond waarop alle medewerkers door het krachtenteam uitgenodigd zijn om kennis te nemen van alles wat bedacht is èn zich te verbinden aan het gedachtengoed van een krachtige organisatie!

Wat is hier gebeurd dat medewerkers, zelfs na inmiddels de 6e reorganisatie, zo in hun kracht staan en ervoor gaan om er gezamenlijk bovenop te komen?!

 • Medewerkers werden deelgenoot gemaakt van de urgentie om mee te werken aan herstel van de organisatie. Zij werden verleid en uitgenodigd om mee te denken.
 • Er was geen limiet, iedereen was welkom en ieders inbreng werd gewaardeerd.
 • Leden van het MT waren lid van het krachtenteam. Alle inbreng kon echt uit de medewerkers zelf komen.
 • Het MT bevestigde de kracht van dit krachtenteam en positioneerde hen door posters te maken van een groepsfoto en breed te verspreiden.
 • Het MT durfde met de betrokken medewerkers het proces aan te gaan; niemand wist hoe het zou gaan lopen en welke activiteiten er zouden komen. Er was vertrouwen in het krachtenteam en dat werd uitgesproken.

Hoe gaan we verder?

Op 5 maart is de avond waarop het krachtenteam al haar collega’s heeft uitgenodigd. Heel gewaagd zelfs met de vraag om voor een aantal mensen een bijdrage mee te nemen voor een buffet. Komen is in eigen tijd, de kosten voor de avond komen voor rekening van de organisatie. Voor de omlijsting zijn 2 acteurs ingehuurd. De inhoud verzorgen de themateams die in korte workshops presenteren wat hun plannen zijn en daarop commitment vragen van hun collega’s. Er kunnen 20 mensen komen, er kunnen er 120 komen……… Leidinggevenden kunnen hun teams verleiden te komen, verplicht is het niet.

Na deze bijeenkomst oogsten we met het krachtenteam  wat de opbrengst is en kunnen zij volgens hun eigen planning aan de slag. Ondersteund door het coördinatiegroepje.

Het MT gaat in een sessie met de FCBadviseur aan de slag rond de vraag: wat leren we van deze aanpak en hoe houden we dit vast? Wat betekent dat voor onze rol als MT?

“Hoe de wind waait, daar hebben we geen invloed op. Hoe we de zeilen zetten bepalen we wel helemaal zelf”.  En dat blijkt!

 


 

Hoe de wind waait, daar hebben we geen invloed op. Hoe we de zeilen zetten bepalen we wel helemaal zelf

In de vorige weblog is te lezen hoe, geïnspireerd door bovenstaande zin, medewerkers binnen Kinderopvang Rivierenland opstonden als krachtenteam, zich organiseerden rond urgente thema’s binnen de organisatie en een avond planden voor alle collega’s om ook hen te verleiden een krachtige medewerker te worden. Op donderdag 5 maart, vanaf 17.30 uur verzamelden zich rond de 100 medewerkers. Medewerkers uit 40 teams die allemaal een bijdrage bij zich hadden voor een feestelijke startmaaltijd. 

 Om daarna een avond met elkaar te beleven die van start tot einde inhoudelijk vormgegeven werd door het krachtenteam. Met workshops rond de belangrijke thema’s: de krachtige medewerker, de uitstraling van je locatie en communicatie en beleid. Een prachtige uitkomst uit een traject waarin de organisatie leerde hoe je als management samen met medewerkers kunt werken aan organisatiebrede urgente vraagstukken. En met de nodige humor die verzorgd werd door 2 acteurs.

We zijn nu een maand verder en zowel het krachtenteam als het brede MT zijn hard aan de slag met de actiepunten van de avond. Het subteam uitstraling heeft alle locaties foto’s gemaild die tijdens de workshop getoond zijn met tips en tops van aanwezigen om de uitstraling van de locatie te optimaliseren. Het subteam krachtige medewerker gaat aan de slag met het urgente vraagstuk: hoe werken we aan krachtige teams? Veel teams en medewerkers hebben meerdere reorganisaties achter de rug en zijn soms ook hun kracht kwijtgeraakt. Met als focus: waar zien we al voorbeelden van krachtige teams en die laten zien.Het subteam communicatie en beleid laat de komende weken zien hoe je als medewerker actief kunt bijdragen aan verandering van beleidsstukken, formulieren en afspraken die bijstelling behoeven.

Het krachtenteam als geheel heeft aanbevelingen voor het brede MT geformuleerd: hoe denken wij dat het concept van het krachtenteam binnen organisatie duurzaam kan werken en wat is daarvoor nodig?

Het MT heeft de aanpak en het concept van werken met krachtenteam geëvalueerd: wat heeft het de organisatie opgeleverd, wat leren wij daarvan en hoe kunnen we dit concept verduurzamen?

Een aantal leerpunten om vast te houden:

 • Werken met krachtige medewerkers, met een krachtenteam helpt om samen te werken aan urgente vraagstukken.
 • Wat maakt dat het werkt: aandacht en ondersteuning vanuit het MT, vertrouwen op de ideeën en uitwerking door de medewerkers, samenwerken aan een klus geeft onderlinge verbinding, zichtbaar maken en houden van het krachtenteam.
 • Wat kunnen we nog verbeteren: met een subteam afspreken wanneer de klus geklaard is en waarmee zijn we dan tevreden. Zorg voor haalbare afspraken, in grootte en in tijd.
 • Laat een krachtenteam de rol vervullen van aanjager en ondersteuner; medewerkers, teams en locaties zijn zelf verantwoordelijk voor uitwerking op hun locatie. De medewerkers van het krachtenteam kunnen locaties en teamafdelingen langsgaan om hun ideeën toe te lichten en de collega’s te verleiden om mee te doen en aan de slag te gaan.
 • Maak van acties van het krachtenteam vaste agendapunten op alle teamoverleggen en MT’s.
 • Geef vooral aandacht aan medewerkers, teams en locaties die zich laten verleiden om actief aan de slag te gaan.
 • Maak resultaten die in teams en op locaties geboekt worden snel zichtbaar in de hele organisatie, ook van tussentijdse opbrengsten. Verbindt medewerkers en/of teams die van elkaar kunnen leren.
 • Kom een paar keer per jaar bijeen met het gehele krachtenteam om ook elkaar te voeden, te inspireren, tips te geven en van elkaars aanpak te leren.
 • Nodig medewerkers en MTleden uit om nieuwe vraagstukken te signaleren en organisatiebreed te vragen welke medewerkers zich als onderdeel van het krachtenteam aan het vraagstuk willen verbinden.
 • Biedt een online platform aan (Google drive) waarin het krachtenteam kan aangeven wie wanneer met welke acties naar de locaties gaat. Dat betekent ook aandacht voor ondersteunende ICT.
 • Organiseer jaarlijks een “event”  in samenwerking met het krachtenteam om successen te vieren met alle collega’s en met elkaar in verbinding te zijn.

FCB wordt bestuurd door: