search clock hat location star arrow-right

Kwalificatie-eisen

De nieuwe cao Kinderopvang is gepubliceerd. Op deze pagina vind je alle informatie over de verschillende nu geldende kwalificatie-eisen.

Pedagogisch medewerker

Per 1 oktober 2018 is de volledige modernisering van de kwalificatie-eis voor Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster van kracht, als onderdeel van de nieuwe cao Kinderopvang en van de cao Sociaal Werk. Meer lezen over de gevolgen en redenen van de modernisering.

Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de Kinderopvang moet de bijbehorende kwalificatie-eis worden gevolgd. Bekijk hier de huidige kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Een belangrijk onderdeel van de kwalificatie-eis zijn diploma’s. Daarnaast zijn er aanvullende eisen.

Diploma’s

Kwalificerende diploma’s zijn door de jaren heen gewijzigd, met een belangrijke uitgebreide tussentijdse wijziging per 1 juli 2018. Om te weten of een diploma kwalificeert is het daarom belangrijk de datum indiensttreding in de gaten te houden. Dan weet je wat de toen geldende diploma-eis was met de daarbij behorende overgangsregelingen. Er zijn meerdere overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in het functieboek bij de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

De overgangsregelingen zijn bedoeld voor ervaren medewerkers met een opleidingsachtergrond die niet meer kwalificeert en die veranderen van werkgever of maximaal een jaar direct voorafgaand aan herintreding niet als pedagogisch medewerker gewerkt.

Na 1 oktober 2018 voor het eerst als pedagogisch medewerker aan de slag óf na een lange onderbreking (langer dan een jaar direct voorafgaand aan herintreding) Kijk in de huidige kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

 

Overige eisen

Taaleis
Vanaf 1 januari 2023 geldt de Taaleis: de mondelinge taalvaardigheid van een pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster moet op een bepaald niveau zijn. Dit geldt voor gesprekken voeren, luisteren en spreken. Deze eis staat in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). In de Voorschoolse Educatie (VE) geldt de Taaleis ook voor leesvaardigheid.

Vuistregel is dat alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 in ieder geval gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F wat betreft mondelinge vaardigheid. In de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker worden diploma’s op minimaal MBO niveau 4 met een sterretje( *) aangegeven.

In het servicedocument Taaleis pedagogisch medewerker kan je vinden of er wordt voldaan aan de Taaleis met een ander opleidingsniveau of bij een buitenlands diploma en kan je verder lezen over de Taaleis.

Scholing voor Voorschoolse Educatie (VE)
Om te werken in de voorschoolse educatie is er naast de Taaleis ook aanvullende specifieke scholing verplicht. Voor de medewerker voorschoolse educatie is bij specifieke scholing aangesloten bij de eisen vanuit het ministerie van OCW. Daarom is de eis van scholing van ten minste 12 dagdelen opgenomen. Onderdeel f) van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker gaat over scholing voor Voorschoolse Educatie.

Scholing voor werken met 0-jarigen
Werken op een babygroep kan alleen met aanvullende scholing. Deze eis komt voort uit de Wet IKK.  Per 1 januari 2023 dienen alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken te beschikken over een bewijs waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd. Meer over het bewijs en de specifieke scholing kun je vinden in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker bij onderdeel g) en in het servicedocument Scholing werken met 0-jarigen

Check hier het goedgekeurde scholingsaanbod werken met 0-jarigen. Deze lijst kan de komende tijd groeien.

Aanbieders van scholing voor werken met 0- jarigen kunnen contact opnemen met caokinderopvang@fcb.nl

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Vanaf 2019 moet elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach hebben. Alles wat je moeten weten over deze nieuwe functies vind je hier. 
 

Functiebeschrijving: 
De cao-partijen hebben nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt die zijn opgenomen in het functieboek van de cao Kinderopvang en van de cao Sociaal Werk.

Om tegemoet te komen aan de verschillende organisatievormen kan de functie gesplitst worden in de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker en de functie Pedagogisch Coach. Of kunnen organisaties kiezen voor één functie: een medewerker die zowel Pedagogisch Beleidsmedewerker als Pedagogisch Coach is.

Er zijn dus de volgende mogelijkheden:

 • Functie Beleidsmedewerker: hiervoor gebruik je de functiebeschrijving Beleids- of Stafmedewerker B (cao kinderopvang)
 • Functie Pedagogisch Coach: hiervoor gebruik je de functiebeschrijving pedagogisch coach  en kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach
 • Functie Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach: hiervoor gebruik je de functiebeschrijving en kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach

In het functieboek zijn de functiebeschrijvingen te vinden.

 

Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Voor de functies pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker/coach geldt dezelfde kwalificatie-eis, namelijk de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

In de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach kun je vinden welke opleidingsachtergrond er nodig om als pedagogisch beleidsmedewerker/coach te kunnen werken. De kwalificatie-eis is opgebouwd uit een A onderdeel en een B onderdeel. Onder A vind je rechtstreeks kwalificerende diploma’s. Heb je geen diploma zoals genoemd onder A dan kan je kijken of een kwalificatie via het onderdeel B mogelijk is. Bij B is bewijs van gevolgde scholing voor coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar nodig.

Hou ook in de gaten of een van de overgangsregelingen van toepassing is, deze staan ook opgenomen in de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Bewijs gevolgde scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar
Volgens de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach is in bepaalde gevallen een bewijs van aanvullende scholing nodig op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. Het gaat dan om een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel of om branche-erkende scholing op deze gebieden (dit kan je vinden onder onderdeel B van de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De eerder genoemde optie van een branche-erkend EVC is komen te vervallen.

Het bewijs van gevolgde scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar kan bestaan uit:

 • Minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel: wil je weten of een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel voldoet als bewijs? Bekijk het overzicht . Dit document kan de komende tijd nog groeien. 
 • Branche erkende scholing: hiervoor hebben de cao-partijen scholingsaanbod vastgesteld dat voldoet aan de criteria voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar. Bekijk de criteria in servicedocument Branche erkende scholing. De lijst met goedgekeurd branche-erkende scholingsaanbod kan je hier bekijken. De lijst kan de komende tijd groeien.

 

Informatie voor aanbieders van scholing

Wil je als opleider een aanvraag indienen om scholing, op het terrein van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar, in aanmerking te laten komen voor branche-erkenning voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Vraag het aanmeldformulier aan bij caokinderopvang@fcb.nl. Dan ontvang je informatie over het aanleveren van de benodigde documenten en inlichtingen. Kijk alvast naar het servicedocument Branche erkende scholing.

 

(Nog) niet gekwalificeerd als Pedagogisch medewerker

De cao biedt de volgende mogelijkheden om naar te kijken als er (nog) geen kwalificerend diploma is voor de functie van Pedagogisch medewerker.

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling is een leerwerktraject dat toewerkt naar kwalificatie voor de functie van pedagogisch medewerker. Via een ontwikkelplan, begeleiding en EVC-procedures kan bijvoorbeeld het diploma Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang gehaald worden. Deze functie is onder andere geschikt voor zij-instromers en anderen met een niet kwalificerend diploma waarvoor geen gelijkstelling is verleend.

Om te starten als pedagogisch medewerker in ontwikkeling, moet je in staat zijn om werken en leren op de werkvloer te combineren én moet er worden voldoen aan de volgende eisen:

 • Een diploma op minimaal mbo3-niveau
 • OF een havo- of vwo-diploma
 • OF relevante werkervaring in combinatie met een buitenlands diploma waarvan nog onbekend is of het voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Als student aan de slag

De mogelijkheden om als student-werknemer te starten zijn verruimd in de nieuwe cao. Naast de meer bekende BBL route voor mbo studenten, en de duale route voor hbo-studenten is in de cao Kinderopvang nu ook de zogenoemde derde leerweg (OVO) van het mbo benoemd; daardoor kan met een student die deze veelal verkorte leerweg volgt een leer- arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Er is ook een verandering voor de inzet van HBO bachelor studenten met een nog niet afgeronde opleiding.

In het kort zijn er nu de volgende mogelijkheden:

MBO-student-werknemer
Een student die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of derde leerweg (OVO) volgt aannemen als MBO-student-werknemer? Dat kan als de gevolgde opleiding leidt tot een diploma zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker / peuterspeelzaalleidster. Daarnaast moet de kindervang- of  peuterspeelzaalorganisatie een erkend leerbedrijf zijn. Meer over de voorwaarden en inzetbaarheid lees je in artikel 9.6.1 van de cao Kinderopvang.

HBO-student-werknemer
HBO studenten die werken en leren combineren, ofwel een HBO duale opleiding volgen, kunnen in bepaalde gevallen als HBO-student-werknemer aangenomen worden. De gevolgde opleiding moet leiden tot een diploma zoals genoemd in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. Voor de verdere voorwaarden en inzetbaarheid gebruik je artikel 9.6.2 van de cao kinderopvang.

HBO-bachelorstudenten
Voor studenten die een HBO-bachelor volgen geldt dat een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor pedagogisch medewerker als het gaat om een opleiding waarvan het diploma in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker staat en 75% van de studiepunten is behaald (onderdeel d).

Overige studenten
Voor studenten van een MBO-opleiding anders dan BBL en derde leerweg, of studenten van een HBO- opleiding anders dan duaal, geldt dat ze alleen in de volgende situaties ingezet kunnen worden:

 • Bij ziekte van een pedagogisch medewerker
 • Tijdens schoolvakanties van de student.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes
 • De MBO-student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar en  
 • De MBO-student kan uitsluitend worden ingezet op de eigen stagelocatie.

 

EVC

Voor mensen die geen kwalificerend diploma hebben voor een functie in de kinderopvang waarvoor een bepaalde opleidingsachtergrond een vereiste is, maar die wel veel relevante (werk)ervaring hebben, kan het interessant zijn om via EVC alsnog naar kwalificatie toe te werken.

Let op!:

 • om naar een kwalificerend diploma toe te werken moet wel een opleidingsstandaard gekozen worden van een opleiding waarvan het diploma in de betreffende kwalificatie-eis staat
 • een Ervaringscertificaat op zich zelf is niet hetzelfde als een diploma en kwalificeert niet rechtstreeks. Een ervaringscertificaat moet eerst verzilverd worden in een diploma, of kan van betekenis zijn bij een gelijkstellingsverzoek.

Als het gaat om het toewerken naar een kwalificatie voor pedagogisch medewerker, kan het interessant zijn om te kijken of er een mogelijkheid is om al meteen als ‘Pedagogisch medewerker in ontwikkeling’ aan de  slag te gaan terwijl het EVC traject doorlopen wordt. Of misschien hoort een gelijkstellingsverzoek tot de mogelijkheden.

 

Gelijkstellingsverzoek

Is een opleidingsachtergrond niet opgenomen is in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/coach, gastouder in loondienst of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau, maar wel veel verwantschap heeft met een kwalificerend diploma, of als het een kandidaat betreft met relevante werkervaring die niet onder een overgangsregeling valt, dan kan een (toekomstig) werkgever in bepaalde situaties een gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK).

Aanvullingen van de gelijkstellingsprocedure met ingang van de cao Kinderopvang 2018/2019:

 • Voor de gelijkstellingsprocedure voor de functie pedagogisch medewerker kan voortaan ook gevolgde bij- en nascholing meegewogen worden en  kan in bepaalde gevallen een assessment worden ingezet. Meer informatie, mail naar caokinderopvang@fcb.nl 
 • Voor de functie Pedagogisch beleidsmedewerker/coach is er nu ook de mogelijkheid voor het indienen van een gelijkstellingsverzoek in bepaalde situaties. Meer informatie, mail naar caokinderopvang@fcb.nl

Tip voor de werkgever: neem altijd vooraf contact op met caokinderopvang@fcb.nl als u overweegt een gelijkstellingsverzoek in te dienen. Als u het (geanonimiseerde) CV van de betreffende kandidaat meestuurt, krijgt u gericht advies welke documenten u het beste bij het gelijkstellingsverzoek kunt voegen.

 

 

FCB wordt bestuurd door: