search clock hat location star arrow-right
« Terug
1 mei 2018

SectorplanPlus Zorg & Welzijn: tweede tranche vanaf 1 mei geopend!

Met het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ pakt het ministerie van VWS de personeelstekorten aan in Zorg en Welzijn. Alle organisaties in Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang kunnen meedoen aan de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT-plannen). Organisaties in Sociaal Werk en Jeugdzorg kunnen daarnaast meedoen aan SectorplanPlus.  

SectorplanPlus

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS, speciaal voor organisaties en medewerkers in zorg en welzijn. Het zwaartepunt van de sectorplansubsidie komt bij de verpleeghuissector, maar een belangrijk deel is ook voor andere zorg- en welzijnsorganisaties. Voorwaarde is dat hun werk in ieder geval gedeeltelijk gefinancierd wordt uit een van de volgende wetten: WMO, Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet of de Wet Publieke Gezondheid. Daarmee geldt de subsidie dus ook zeker voor Sociaal Werk-organisaties, Jeugdzorg-organisaties. Omdat Kinderopvang niet onder deze wetten valt, kan VWS deze subsidie niet beschikbaar stellen voor organisaties in de kinderopvang.

 

3e Tijdvak open vanaf 1 december

Vanaf 1 december wordt het derde tijdvak van scholingsimpuls voor zij-instromers (SectorplanPlus) opengesteld. Houd de website en social media in de gaten voor meer informatie. 

 

2e Tijdvak open vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2018 is het 2e tijdvak geopend. Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 mei 2018. Vanaf 1 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.

Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 15 juni een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het 2e tijdvak. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 2e tijdvak dienen tussen 1 mei en 31 december 2018 van start gaan.

Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

 

Subsidiabele opleidingstrajecten en doelgroepen
 

De volgende 5 scholingscategorieën komen in aanmerking:

  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal

  • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)

  • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)

  • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De cofinanciering is aangevraagd voor opleidingstrajecten, gericht op de volgende 4 doelgroepen:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing
  • Scholing van praktijkbegeleiders

 

De opleidingstrajecten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden, gesubsidieerd. Op de website www.sectorplanplus.nl staat alle informatie over deze subsidieregeling, antwoord op veel gestelde vragen en de aanvraagprocedure. 

De subsidie wordt via een regionale verdeelsleutel beschikbaar gesteld in verschillende tranches. Aanvragen lopen via de website www.sectorplanplus.nl. Regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, maken daarnaast plannen om regionaal tekorten aan te pakken, samen met organisaties uit alle branches. SectorplanPlus is gekoppeld aan deelname aan het RAAT-plan in uw regio. Deelname aan RAAT en SectorplanPlus staat los van lidmaatschap van de regionale werkgeversverenigingen.

 

Waarom deze subsidie?

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn. Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daarom is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Naast deze SectorplanPlus-subsidie kunnen organisaties ook voor andere functies gebruikmaken van Slim in Werk-subsidie.

 

Meer info?

Toon footer logos's

FCB wordt bestuurd door: