Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tellen alle werknemers mee voor de loonsomopgave?

Soms valt alleen een deel van de organisatie onder sociaal werk, kinderopvang of jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld bij scholen en kinderopvang of maatschappelijk werk en thuiszorg. Omdat de werkingssfeer van de cao FCB is afgeleid van de werkingssfeer van de cao’s Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang, vallen dus ook alleen die onderdelen dan onder de cao FCB. Dan tellen alleen de werknemers mee die in dit betreffend onderdeel werkzaam zijn.

Cao Sociaal Werk en cao Kinderopvang

Voor de branche sociaal werk en kinderopvang telt een aantal werknemers niet mee voor de loonsomopgave. In deze twee cao's is geregeld dat leden van de directie of raad van bestuur niet als werknemers in de zin van de cao worden beschouwd. Dat betekent dat je bij de opgave van de loonsom aan FCB de leden van de directie en raad van bestuur niet hoeft op te nemen. In de verzamelloonstaat zijn deze wel opgenomen, zodat daarin een afwijking te zien zal zijn.

In de cao Sociaal Werk en de cao Kinderopvang vallen vakantiekrachten niet onder de definitie van werknemer. Onder vakantiekracht wordt verstaan: een schoolgaand persoon die in zijn schoolvakantie eenvoudige niet-structurele werkzaamheden verricht, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal vier weken. Bij de opgave van de loonsom aan FCB hoef je de vakantiekrachten niet op te nemen. Omdat deze wel in de verzamelloonstaat zijn opgenomen, zal daarin een afwijking te zien zijn.