Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

FCB bijdrage

De activiteiten van de drie arbeidsmarktplatforms worden betaald uit de jaarlijkse FCB-bijdrage van alle organisaties in jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Deze bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Stapeltjes euromunten

Alle organisaties die vallen onder de cao’s Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk vallen onder de werkingssfeer van de Cao FCB. Werkgevers zijn verplicht de FCB-bijdrage te betalen omdat de Cao FCB algemeen verbindend is verklaard. In het voorjaar ontvangen organisaties het verzoek om betaling van de FCB-bijdrage.

De FCB-bijdrage volgens het cao-akkoord en de Cao FCB 2022-2024 bedraagt per organisatie 0,086 procent van de totale loonsom met een minimum van € 15,-.

Belangrijk: 

  • Leden van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang dragen vanaf 1 januari 2022 bij.
  • Voor alle andere werkgevers die lid zijn van een andere werkgeversorganisatie of die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie, berekenen we de bijdrage vanaf de datum van het AVV-besluit van de minister. Voor hen is de bijdrage alleen in 2022 0,081%. De FCB-bijdrage 2023 en 2024 is gelijk aan de FCB-bijdrage in de cao FCB: 0,086% 

Ook de taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse bijdrage zijn onderdeel van de Cao FCB. 

Met deze bijdrage werken de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de drie arbeidsmarktplatforms en cao-tafels samen aan een sterke en aantrekkelijke sector met een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Zij doen dit onder de juridische paraplu van het Arbeidsmarktfonds FCB.

Ben je het niet eens met de FCB-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwarencommissie.
 

Lees meer

Direct naar de veelgestelde vragen over de FCB-bijdrage.

Klik hier