Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

FCB bijdrage

De activiteiten van de drie arbeidsmarktplatforms worden betaald uit de jaarlijkse FCB-bijdrage van alle organisaties in jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Deze bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Stapeltjes euromunten

Alle organisaties die vallen onder de cao’s Jeugdzorg, Kinderopvang of Sociaal Werk, vallen onder de werkingssfeer van de Cao FCB. Werkgevers zijn verplicht de FCB-bijdrage te betalen omdat de Cao FCB algemeen verbindend is verklaard. In het voorjaar ontvangen organisaties het verzoek om betaling van de FCB-bijdrage.

De FCB-bijdrage volgens het cao-akkoord en de Cao FCB 2022-2024 bedraagt per organisatie 0,086 procent van de totale loonsom, met een minimum van €15,-. Ook de taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse bijdrage zijn onderdeel van de Cao FCB. 

Met deze bijdrage werken de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de drie arbeidsmarktplatforms en cao-tafels samen aan een sterke en aantrekkelijke sector met een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Zij doen dit onder de juridische paraplu van het Arbeidsmarktfonds FCB.

Eenmalige regelingen voor 2024

Kortingsregeling
We berekenen de heffing 2024 over de totale loonsom van 2023 van jouw organisatie. De loonsom is gestegen door de cao-loonstijging die in 2023 plaatsvond. Omdat niet alle cao-loonstijgingen zijn gecompenseerd, heeft het bestuur van FCB besloten om op de loonsombijdrage 2024 een korting toe te passen van 3,5% voor alle organisaties. Deze korting is eenmalig, geldt voor sociaalwerk-, jeugdzorg- en kinderopvangorganisaties en berekenen we op basis van de loonsomgegevens die je aan ons aanlevert.

Coulanceregeling  
Voor het heffingsjaar 2024 heeft het bestuur van FCB besloten om voor organisaties die in zwaar weer dreigen te komen een speciale regeling te treffen. Deze regeling houdt in dat als je in 2024 een loonsomdaling van meer dan 25% ten opzichte van 2023 verwacht, je per mail contact met ons op kan nemen en wij de loonsombijdrage van jouw organisatie op basis van deze lagere loonsom berekenen. Op een later moment, op basis van de verzamelloonstaat over 2024, kijken we of deze berekening correct was. Op basis daarvan kan een eventuele verrekening plaatsvinden.

Ben je het niet eens met de FCB-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwarencommissie.

Lees meer