Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Cao FCB 2022-2024

De activiteiten van de arbeidsmarktplatforms worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van alle werkgevers in de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. De afspraken over de FCB-bijdrage zijn vastgelegd in het cao-akkoord FCB en de Cao FCB 2022-2024. Met deze FCB-bijdrage ondersteunen organisaties alle activiteiten van de drie arbeidsmarktplatforms en kunnen zij gebruik maken van de producten en onze dienstverlening.

Medewerkers vergaderen

De Cao FCB 2022-2024 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaard tot en met 2024. Op 13 februari 2023 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rectificatie op het besluit gepubliceerd.

Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de Cao FCB vallen zijn bijdrageplichtig. Organisaties binnen de cao's, Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk krijgen elk jaar een brief over deze FCB-bijdrage.

Tussentijdse wijziging van de cao: opname van de commissie werkingssfeer

Begin 2023 is de cao FCB tussentijds gewijzigd: er is een commissie werkingssfeer in het leven geroepen. Deze commissie kan een werkingssfeeronderzoek uitvoeren als er sprake is van onduidelijkheid, twijfel of discussie of een werkgever onder de werkingssfeer van de cao FCB valt.  Deze cao-wijziging is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 februari 2023 en de wijzigingen zijn door het Ministerie algemeen verbindend verklaard op 6 juni 2023.

Actuele cao

Overige documenten

Handige links