Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Cao FCB 2022-2024

De activiteiten van de arbeidsmarktplatforms worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van alle werkgevers in de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. De afspraken over de FCB-bijdrage zijn vastgelegd in het cao-akkoord FCB en de cao FCB 2022-2024.

Medewerkers vergaderen

De cao FCB 2022-2024 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaard tot en met 2024.

Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrageplichtig. Organisaties binnen de cao's Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen elk jaar een brief over deze FCB-bijdrage.

De nieuwe FCB-bijdrage is ongewijzigd en bedraagt 0,086% van de loonsom.

Belangrijk: 

  • Leden van Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang dragen vanaf 1 januari 2022 bij. 
  • Voor alle andere werkgevers die lid zijn van een andere werkgeversorganisatie of die geen lid zijn, berekenen we de bijdrage vanaf de datum van het AVV-besluit van de minister. Voor hen is de bijdrage alleen in 2022 0,081%. De FCB-bijdrage 2023 en 2024 is gelijk aan de FCB-bijdrage in de cao FCB: 0,086% 

Ben je het niet eens met de FCB-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwarencommissie.

Belangrijke documenten

Handige links