search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Waarom moeten wij een bijdrage betalen?

De verplichting om te betalen komt voort uit afspraken die sociale partners hebben gemaakt in de cao FCB. FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De leden van onze bestuurspartijen, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, hebben een cao FCB akkoord 2018-2020  afgesloten. Daarin staat de bijdrage van 0,086% van de loonsom van je organisatie, met een minimum van € 15,-.

Deze afspraken gelden voor iedereen in 2019. De minister van SZW heeft namelijk de looptijd van de (identieke) vorige cao FCB 2016-2017 met één jaar verlengd tot 31-12-2018.

Daarna is door de minister van SZW een identieke cao FCB met een looptijd van 1-1-2019 tot en met 31-12-2020 algemeen verbindend verklaard.  In dit document is het eerste besluit inclusief de complete cao-tekst opgenomen en in dit document een correctie van SZW op het besluit.

Zo is voor de gehele looptijd tussen 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 de cao algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen, bijdrage-plichtig zijn. De cao FCB bestrijkt de gezamenlijke werkingssfeerbepalingen van de cao’s Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Terug naar het overzicht

FCB wordt bestuurd door: