search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Door wie wordt FCB betaald?

De activiteiten van FCB worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van werkgevers. Deze bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

De jaarlijkse cao-bijdrage

De activiteiten van FCB worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van werkgevers. Deze bijdrage wordt ook wel de cao-bijdrage of loonsomheffing genoemd.

Alle organisaties die vallen onder de werkingssfeer van de cao FCB zijn verplicht deze bijdrage te betalen, als de cao algemeen verbindend is verklaard. De taken van FCB en de betaling van de jaarlijkse cao-bijdrage zijn onderdeel van de cao FCB.

Heeft u vragen hierover? Bekijk de veelgestelde vragen over de cao FCB

Cao-bijdrage 2018-2020

De bijdrage volgens het cao-akkoord FCB 2018-2020 bedraagt 0,086% van de totale loonsom per organisatie.

Deze afspraken zijn vastgelegd in het cao-akkoord FCB. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft deze afspraken voor het jaar 2018 algemeen verbindend verklaard.

Dit heeft het ministerie van SZW gedaan door de algemeen verbindend verklaring van de ‘cao FCB 2016-2017’ met één jaar te verlengen tot 31-12-2018.

Een identieke cao FCB met een looptijd van 1-1-2019 tot en met 31-12-2020 heeft het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard op 1 november 2018.  In dit document is het eerste besluit inclusief de complete cao-tekst opgenomen en hier vind je een correctie van SZW op het besluit.

Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrage-plichtig. Organisaties binnen de cao's Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen elk jaar een brief over deze cao-bijdrage.

Ben je het niet eens met de cao-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwaarcommissie FCB.

Eerdere cao FCB 2016-2017

De cao-partijen zijn een cao FCB voor de jaren 2016-2017 overeengekomen. Deze cao is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 4 december 2015 algemeen verbindend verklaard, zie de Staatscourant van 9 december 2015 en aangepast per 21 juni 2016, zie de betreffende Staatscourant. Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrageplichtig.

Verantwoording

Het bestuur stelt ieder jaar een jaarrekening vast en stuurt deze ter beoordeling op naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit doen we om financieel en inhoudelijk verantwoording af te leggen over de cao-bijdrage die we via de algemeen verbindend verklaarde cao aan iedere organisatie opleggen én om een overzicht te geven van de activiteiten die we hebben verricht.

In de onderstaande jaarrekeningen wordt de financiële positie van FCB toegelicht en wordt inzicht gegeven in de activiteiten die we hebben verricht.

FCB wordt bestuurd door: