Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Cao FCB 2018-2021

De activiteiten van de arbeidsmarktplatforms worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van alle werkgevers in de branches jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. De afspraken over de FCB-bijdrage zijn vastgelegd in het cao-akkoord FCB en de cao FCB 2018-2020. De cao is met een jaar verlengd tot eind 2021.

Medewerkers vergaderen

De cao FCB 2018-2020 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 november 2018 algemeen verbindend verklaard tot en met 2020.

Begin 2020 is de cao-tekst gewijzigd en deze is per 5 maart 2020 algemeen verbindend verklaard.

De cao FCB is niet opgezegd door partijen, zodat de cao ongewijzigd met een jaar is verlengd tot 1 januari 2022. Ook deze verlenging is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard tot 1 januari 2022.

Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao FCB vallen zijn bijdrageplichtig. Organisaties binnen de cao's Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen elk jaar een brief over deze FCB-bijdrage. De cao-bijdrage is ongewijzigd en bedraagt 0,086% van de loonsom.

Ben je het niet eens met de FCB-bijdrage of de hoogte daarvan? Dan kun je onder voorwaarden een bezwaar indienen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Bezwarencommissie.

Belangrijke documenten

Handige links