Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is en doet FCB

Het Arbeidsmarktfonds FCB zet zich in voor een goed werkende arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Dat doen we voor de branches sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Bij FCB werken de sociale partners, dus werkgevers- en werknemersorganisaties, actief samen.

Twee vrouwen in overleg met elkaar

Van én voor werkgevers en werknemers in sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang  

Het Arbeidsmarktfonds Fonds Collectieve Belangen (FCB) is van en voor alle 200.000 werknemers en bijna 5.000 werkgevers in jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk. Onder de juridische paraplu van FCB vallen drie arbeidsmarktplatforms waarbinnen we de werkzaamheden hebben georganiseerd.

Voor iedere branche één:

Wat doet het bestuur van het Arbeidsmarktfonds FCB?  

Het bestuur van FCB bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en continuïteit van het Arbeidsmarktfonds FCB, het bewaken van de stichtingsdoelen, het financieel beheer en organisatie van de stichting. Het bestuur houdt bovendien toezicht op het functioneren van de drie arbeidsmarktplatforms.

Het bestuur is werkgever van het FCB-team. De dagelijkse leiding van het FCB-team ligt bij de directeur FCB - Marja van Dijk.

Het bestuur stelt middelen ter beschikking aan de drie arbeidsmarktplatforms zodat zij hun verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke invulling van het arbeidsmarktbeleid waar kunnen maken. De cao-tafels zijn verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Waar komen de financiële middelen vandaan? De organisaties in jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk die vallen onder de drie cao’s, betalen een FCB-bijdrage aan het Arbeidsmarktfonds FCB. Dit is geregeld in Cao FCB, een zogenaamde fonds-cao waaruit alle activiteiten worden betaald. Naast deze FCB-bijdrage zijn we ook steeds op zoek naar passende incidentele subsidies.

Over alle uitgaven legt het bestuur jaarlijks verantwoording af. Omdat de Cao FCB algemeen verbindend is verklaard, wordt de jaarrekening ter beoordeling naar het Ministerie van SZW gestuurd.

Wat doet het FCB-team?  

Het FCB-team werkt in opdracht van de cao-tafels, de drie platforms en het bestuur van FCB. In het FCB-team werken experts en adviseurs op het gebied van onder andere human resources (hr), communicatie en onderzoek samen. Omdat het FCB-team voor meerdere branches werkt, kunnen we kosten en kennis delen.  

De experts en adviseurs die werken bij het Arbeidsmarktfonds FCB:  

  • Innen namens het bestuur de FCB-bijdrage.
  • Adviseren over de aanpak van knelpunten op de arbeidsmarkt.  
  • Voeren besluiten uit, bijvoorbeeld met (cao-)projecten, onderzoek, diensten en producten.  
  • Zorgen voor uitvoering van de cao-afspraken.  
  • Ontwikkelen praktische tools, apps, zorgen voor informatie en een helpdesk.  
  • Informeren en faciliteren bij subsidiemogelijkheden of doen aanvragen voor de branche in opdracht van sociale partners.  

Handige links

Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening vast en stuurt deze ter beoordeling op naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naar de jaarrekeningen